Regulamin konkursu „MOJE KOLOROWE PODWÓRKO”

 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „MOJE KOLOROWE PODWÓRKO” jest Partnerstwo Lokalne Stary Mokotów, zwane dalej „Partnerstwem”.

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pompka, ul. Narbutta 46/48 lok. 51, 02-541 Warszawa, NIP: 5213511589, REGON: 141693577, NR KRS: 0000319122, zwana dalej „Fundacją”.

3. Fundatorem Nagród jest Partnerstwo Lokalne Stary Mokotów, w którego imieniu Fundacja operuje środkami finansowymi.

4. Celem Konkursu jest promocja aktywności mieszkańców Mokotowa oraz wsparcie Partnerstwa Lokalnego Stary Mokotów w zachęcaniu mieszkańców do działań na rzecz lokalnych społeczności.

5. Dalsze określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

a. „Konkurs” – konkurs „MOJE KOLOROWE PODWÓRKO” prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

b. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

c. „Finalista” – osoba, której zdjęcie zakwalifikowało się do Finału

d. „Zwycięzca” – osoba, której zgłoszenie w Konkursie zostanie nagrodzone

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu Facebook, przy czym w Konkursie mogą brać udział tylko osoby posiadające swoje aktywne konto w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy dzielnicy Mokotów. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem Facebook. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że dane podane podczas rejestracji w Serwisie Facebook są prawdziwe. Fundator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające konto w Serwisie Facebook zawierające wymyślone, nieprawdziwe nazwy użytkownika, podszywające się pod innych użytkowników, obraźliwe lub sprzeczne z zasadami serwisu Facebook. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby mieszkające poza dzielnicą Mokotów w Warszawie.

3. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi i będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili oraz poprzez przystąpienie do Konkursu.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w treści posta konkursowego: https://www.facebook.com/PartnerstwoLokalneStaryMokotow/posts/515073166540375

6. Konkurs trwa od 15 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. Nagrody zostaną przekazane w dniu 21 września 2021 r. w siedzibie fundacji Pompka przy ul. Narbutta 46/48 lok. 51 lub w inny sposób adekwatny do sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, która spełni warunki niniejszego Regulaminu i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub podmiotów biorących udział w organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby pozostające z takimi osobami w faktycznym pożyciu. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich ani z wykorzystaniem wielu kont.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Finalistów i Zwycięzców Konkursu, powołana zostanie komisja konkursowa („Komisja Konkursowa”) nadzorująca przebieg Konkursu. W jej skład wejdzie Anna Wołyńczyk, Joanna Tadzik oraz Anita Zdrojewska (Partnerstwo Lokalne Stary Mokotów). Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie komentarza zawierającego zdjęcie wraz z adresem miejsca, gdzie je wykonano, w wydarzeniu konkursowym, udostępnienie publicznie posta lub wydarzenia konkursowego oraz polubienie fanpage’a Partnerstwa.

4. Wszystkie czynności opisane w § 3 pkt. 3 są równoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w Konkursie i akceptacją Regulaminu.

 

§ 4. ZASADY KONKURSU

1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby oszustwa lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu niniejszego Konkursu, jak również w przypadku publikowania odpowiedzi naruszających powszechnie obowiązujące przepisy, w tym obraźliwe, naruszające dobre imię, dobra osobiste, prawa lub interes osób trzecich.

2. Organizator ma prawo usunąć odpowiedzi Uczestników Konkursu, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora, Fundacji Pompka lub prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub inne niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami.

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować w wydarzeniu konkursowym komentarz zawierający zdjęcie przedstawiające przedogródek przy wejściu do domu, klepisko przy chodniku, zamienione przez Uczestnika w ozdobną rabatę lub zdjęcie urządzonego przez Uczestnika z własnej inicjatywy klasycznego, pełnego roślin podwórka wraz z adresem, gdzie miejsca te się znajdują, co jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Aby wziąć udział w Konkursie, należy również polubić fanpage https://www.facebook.com/PartnerstwoLokalneStaryMokotow/ i udostępnić publicznie post konkursowy zamieszczony na tym fanpage’u. Spośród uczestników zostanie wybranych pięciu finalistów. Komisja konkursowa zbierze się 14 września 2021 r. w siedzibie fundacji lub online, by wyłonić osoby, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie.

4. Komisja konkursowa nie będzie brała pod uwagę odpowiedzi Uczestników zawierających zdjęcia skopiowane z innych portali internetowych, a także tych, które są niezgodne z niniejszym regulaminem.

5. Odpowiedzi na zadanie konkursowe można udzielać od 15 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59.

6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną odpowiedź, która może zostać nagrodzona. W przypadku kilku zgłoszeń od jednej osoby, pod uwagę Komisji Konkursowej brana będzie pierwsza pod względem chronologicznym odpowiedź.

7. Fundacja nabywa prawa autorskie do nagrodzonej odpowiedzi konkursowej z chwilą wydania Nagrody. Nabyte prawa autorskie obejmują następujące pola eksploatacji: utrwalenie dowolną techniką i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, optycznego, papierowego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, publiczne rozpowszechnianie, w tym w sieciach telefonii komórkowej. Uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści, w tym modyfikacji odpowiedzi konkursowej, a także wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, bez ograniczeń co do formy, w tym bez konieczności oznaczania autorstwem Uczestnika, wykonywanie wskazanych praw autorskich bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

8. Oprócz otrzymania Nagrody Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania dalszej płatności za przeniesienie ww. praw autorskich.

 

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Poprzez Nagrody rozumie się 1 nagrodę pierwszego stopnia, 1 nagrodę drugiego stopnia i 1 nagrodę trzeciego stopnia.

a. Nagroda pierwszego stopnia: voucher do sklepu ogrodniczego o wartości 300 zł 

b. Nagroda drugiego stopnia: voucher do sklepu ogrodniczego o wartości 200 zł 

c. Nagroda trzeciego stopnia: voucher do sklepu ogrodniczego o wartości 100 zł 

 

2. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę.

3. O wyborze finaliści Konkursu powiadamiani są na fanpage’u https://www.facebook.com/PartnerstwoLokalneStaryMokotow/ w komentarzu pod postem konkursowym w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Finaliści w komentarzu zostaną poproszeni o wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku (adresat: https://www.facebook.com/PartnerstwoLokalneStaryMokotow/). Pod warunkiem weryfikacji tożsamości (na podstawie tego, czy adresatem wiadomości jest ten sam profil na Facebooku, z którego została zamieszczona odpowiedź), finaliści zostaną poproszeni o przekazanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu) i zaproszeni do siedziby fundacji.

4. W przypadku niezachowania powyższego terminu przez danego finalistę, jego Nagroda pozostaje w rękach Fundatora, bez obowiązku jej przyznania innym osobom.

5. Fundator jest odpowiedzialny za wydanie nagród. Nagrody zostaną przekazane po wyłonieniu Zwycięzców i skompletowaniu danych, 21 września 2021 r. w siedzibie fundacji. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość stawienie się Zwycięzcy po odbiór nagrody.

6. Fundator zastrzega, że Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inny ekwiwalent.

7. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Fundatora, bądź takie, co do których Zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Fundatora.

8. Fundator zastrzega możliwość nieprzyznania wszystkich nagród, jeśli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba Nagród lub zgłoszenia nie będą spełniały postanowień Regulaminu.

9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

a. odmówi przyjęcia Nagrody;

b. kontakt ze Zwycięzcą nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu;

c. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

10. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Fundacja Pompka z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 46/48 lok. 51, 02-541  Warszawa.

2. Administrator danych osobowych informuje, że:

a. dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane przez niego podczas zamieszczania odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz następnie w formularzu, a więc: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, numer telefonu Uczestnika, są przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu wyboru Zwycięzcy, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, publikacji informacji o Zwycięzcach Konkursu oraz ich odpowiedziach na fanpage’u https://www.facebook.com/PartnerstwoLokalneStaryMokotow/, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorze w związku z organizacją Konkursu;

b. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez opublikowanie komentarza ze  zdjęciem w wydarzeniu konkursowym, stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe – jest to warunek przystąpienia do Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagrody;

c. podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Uczestnikowi przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane. Realizacja powyższych praw przez Uczestnika może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości email na adres: starymokotow.partnerstwo@gmail.com.

4. Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Współadministratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Współadministratora danych osobowych i Organizatora prawnie i księgowo.

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem. Dane osobowe Zwycięzców będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

§ 7. ZGODA NA PUBLIKACJĘ

1. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że posiada pełne prawa do publikowanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację do celów promocyjnych Fundacji Pompka i Partnerstwa Lokalnego Stary Mokotów.

2. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, związanych z nadesłanym zgłoszeniem. W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub rozporządzania treścią przez Fundację lub Partnerstwo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przeciwko Fundacji lub Partnerstwu wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z jakimikolwiek roszczeniami w zakresie ww. praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Fundacji i Partnerstwa z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do Konkursu, udziela Fundacji i Partnerstwu niewyłącznej licencji (z prawem udzielania dalszych licencji) na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: utrwalenie dowolną techniką i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, optycznego, papierowego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, publiczne rozpowszechnianie, w tym w sieciach telefonii komórkowej. W ramach udzielonej licencji Uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści, w tym modyfikacji odpowiedzi konkursowej, a także wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, bez ograniczeń co do formy, w tym bez konieczności oznaczania autorstwem Uczestnika.

 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres korespondencyjny Fundacji: ul. Narbutta 46/48 lok. 51, 02-541 Warszawa, z dopiskiem: „MOJE KOLOROWE PODWÓRKO” w terminie do 14 dni od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu lub daty otrzymania Nagrody.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7. Pisemna odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. tj. z 2018, poz. 165).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2021 r.